Mest vervuilt nog steeds onze rivieren

Mest vervuilt nog steeds onze rivieren

Te veel aan nitraat 

Nog steeds wordt de nitraatnorm in onze Vlaamse rivieren overschreden. Dit blijkt uit rapporten van de Vlaamse Milieumaatschappij en de Vlaamse Landbouwmaatschappij. Dit is slecht nieuws voor de dieren en planten die afhankelijk zijn van dit water. Maar ook ons drinkwater heeft er onder te leiden.

Bij maar liefst 28 procent van de meetpunten werd er een teveel aan nitraten aangetroffen. Het opzet van het laatste mestactieplan was nochtans om deze ‘rode punten ‘ terug te dringen tot 5 procent. Vooral de IJzer en de Leie in West-Vlaanderen en de Maas in Limburg scoren slecht. Logisch ook, want in deze streken wordt er intensief aan landbouw gedaan.

Waar loopt het mis?

De laatste jaren werd er vooral gecontroleerd op dierlijk mest. Het feit dat ook kunstmest, vooral gebruikt bij het telen van groenten,  bijdraagt aan het vervuilen van het grond- en oppervlaktewater met nitraten, werd wat uit het oog verloren. Ook een zeer droge zomer zorgde ervoor dat de meststoffen onvoldoende werden opgenomen door de bodem en de gewassen.

Tijd voor een nieuw mestactieplan

Een eerste mestactieplan werd reeds onder impuls van Europa opgesteld in 1991. Vlaanderen scoorde toen, net zoals vele andere Europese landen, slecht op waterkwaliteit. Er golden vanaf toen strengere regels voor de productie, opslag, gebruik en transport van mest. Het voorlopig laatste en vijfde mestactieplan dat in het najaar van 2015 van kracht ging, was al een pak strenger voor vooral de akkerbouw en de veeteelt.

Door het aanhoudende probleem  van een teveel aan nitraten (en fosfaten) in onze wateren zal er een nieuw mestactieplan in voege treden vanaf 2019. Er zullen dus nog strengere controles volgen. Zo meldt minister van landbouw Joke Schauvlieghe.

Meer info vind je op:

https://www.vmm.be/publicaties/nutrienten-in-oppervlaktewater-in-landbouwgebied-resultaten-map-meetnet-2017-2018

 

 

 

Klimaan vervelt van energiecoöperatie naar brede klimaatbeweging

Klimaan vervelt van energiecoöperatie naar brede klimaatbeweging

Grond, water en lucht. Ook daarmee moeten we toekomstgericht omgaan, beseffen veel Klimaners. Na een herbronning neemt Klimaan deze nieuwe thema’s op in zijn werking. Ze komen er als aanvulling op het thema energie, waarmee alles begon. We zijn nu klaar om als brede burgerbeweging in de regio rond Mechelen een actieve en verbindende rol te spelen in projecten die goed zijn voor het klimaat.

 

Op weg naar een energiecoöperatie

Toen Klimaan van start ging een klein jaar geleden was het doelwit helder. Klimaan zou in Mechelen een energiecoöperatie oprichten, om de omschakeling naar hernieuwbare energie te versnellen. In ijltempo werd een vzw opgericht, kwam er een logo en een huisstijl en ging een eerste project van start, een groepsaankoop voor LED-lampen.

Hoe meer activiteiten er ontplooid werden, hoe meer nieuwe gezichten zich aanmeldden. Mensen met uiteenlopende achtergronden, allemaal gedreven om als burger bij te dragen aan een duurzame samenleving. Kon iedereen zijn ei voldoende kwijt in het idee van de energiecoöperatie? Was het nodig om eens stil te staan bij ieders ‘waarom’?

 

Een nieuw kompas

Nadenken, afstemmen en ideeën de vrije loop laten, het duurde al gauw een paar avonden, in goede banen geleid door Friedl en Wim. Vier principes kwamen bovendrijven. Die zullen de komende jaren dienen als Klimaan-kompas. Wil je een nieuw Klimaan-initiatief opstarten? Graag, als het in lijn is met onze vier Klimaan-principes:

  • het initiatief respecteert de draagkracht van de aarde,
  • het verbindt burgers om samen te werken aan een duurzame samenleving,
  • het geeft energie door samen zinvolle dingen te doen,
  • het heeft oog voor het totaalplaatje.

Zoals je merkt, vormen deze principes een paraplu voor heel veel projecten die goed zijn voor het klimaat. Als Klimaners zijn we duidelijk breder geïnteresseerd dan alleen in energie.

 

Herorganiseren

Die uitkomst zal weerspiegeld worden in de nieuwe structuur van Klimaan. We herorganiseren ons nu rond de vier elementen: aarde, water, lucht en vuur. Of in Klimaan-termen: grond, water, lucht en energie.

Energie blijft behouden als hoofdthema van Klimaan, want er zijn in onze regio nog maar weinig spelers die werken rond energie. Klimaan wil als lokale burgerbeweging die nood mee invullen. Nu nog als vzw, maar met de heldere ambitie om zo snel mogelijk een coöperatieve vennootschap op te richten.

 

Samen meer impact

Grond, water en lucht komen er dus bij. De nieuwe structuur creëert ruimte om veel breder te werken. Elke Klimaner vindt zo makkelijk een project waaraan hij of zij graag wil bijdragen. En de impact van Klimaan wordt er groter door. De nieuwe thema’s mag je trouwens echt breed bekijken: ook projecten rond voeding, mobiliteit en materialen vinden er een plaatsje onder. En nog zoveel meer.

In onze regio groeien en bloeien al heel wat projecten en organisaties die werken rond grond, water en lucht. Daar zijn we blij om. We willen graag het gesprek aangaan, uitzoeken hoe we kunnen samenwerken en hoe we elkaar kunnen versterken.

Voel jij je ook geroepen om als burger mee te werken aan klimaatvriendelijke projecten? Kom dan zeker eens kennismaken.