Meewerken aan klimaan via IT diensten

Deze pagina is bedoeld voor leden van klimaan. Ben je nog geen lid, dan kan je hier lid worden. Leden kunnen hier “diensten” aanvragen en gebruiken, zoals inloggen in de site, technische aanpassingen aan de site aanvragen en doorgeven, een login aanvragen voor de site indien je die nog niet hebt. Je kan hier ook je foto doorgeven zodat deze op de site kan geplaatst worden en een klimaan e-mail aanvragen.

Feedback/bugs/ideetjes doorgeven

Iedereen moet de site aangenaam en goed vinden. Daarom kan je via onderstaand contactformulier rechtstreeks een opmerking, goed idee, bug doorgeven. Je informatie wordt doorgestuurd naar de webmaster. Alle feedback is welkom en kan enkel maar een betere site opleveren. Soms zit je zo dicht op iets te kijken dat je iemand anders nodig hebt om zelfs het meest opvallende te zien.

 

Informatie doorgeven over jezelf voor op de homepage

Voor het onderdeel “teams” (zie menu boven, Team) heb ik informatie nodig van de klimaners zelf, zodat ik jullie allemaal kan toevoegen op de homepage. Je kan deze informatie hier delen:


Deze e-mail mag niet op de site verschijnen.

In welke werkgroepen zit je?
Hernieuwbare energieEnergie-efficiëntieCommunicatieStrategieInnovatieIT

Login aanvragen

Als je mee wil schrijven aan pagina’s, projecten, nieuws, kalenderitems, etc…, dan heb je een login nodig. Je kan hem hier aanvragen, maar je moet wel reeds lid zijn van Klimaan (kan door op de homepage je aan te melden als nieuw lid)Projecten schrijven (met contactformulieren, etc..)Berichten/Nieuwsartikels schrijven (contributor, editor)Nieuwsbrieven samenstellen, nieuwsartikels posten (redacteur)Evenementen bijvoegen in de kalenderPagina’s schrijven voor de website/ structuuraanpassingen

Ik wil graag bijdragen maar weet niet goed hoe wordpress werkt en zou graag meedoen aan een training.Ik wil in contact komen met iemand die wordpress beter kent en die mij dingen kan leren.

NDA (Non Disclosure agreement)

Omdat op de site op de back-end vertrouwelijke informatie kan geraadpleegd worden is het belangrijk dat U, voor U toegang krijgt, U zich akkoord verklaart met onderstaande NDA

TUSSEN:Hierna "Naam"

EN:

KLIMAAN VZW, met maatschappelijke zetel Augustijnenstraat 43, 2800 Mechelen, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0694.918.391,

Hierna “Klimaan”

Ik verklaar mij akkoord met deze NDA.

Wordt voorafgaandelijk uiteengezet wat volgt:

Partijen wensen een samenwerking op te zetten met betrekking tot de ontwikkeling van een vereniging zonder winstoogmerk  (hierna de “Samenwerking” genoemd).

  1. In het kader van deze Samenwerking zelf is vereist dat vertrouwelijke gegevens uitgewisseld worden (hierna de “Vertrouwelijke Informatie”).
  2. Partijen wensen enkel Vertrouwelijke Informatie aan elkaar mee te delen indien de andere Partij zich voorafgaandelijk verbindt om de Vertrouwelijke Informatie, zoals hierna nader gedefinieerd, strikt vertrouwelijk te houden en enkel te gebruiken in het kader van de Samenwerking.

 en wordt overeengekomen hetgeen volgt:

Artikel 1. Confidentiële informatie

Het begrip “Vertrouwelijke informatie” omvat alle mondelinge, schriftelijke en elektronische informatie die ten behoeve van de Samenwerking, wordt meegedeeld door de ene Partij aan de andere Partij en die niet als niet-vertrouwelijk bestempeld wordt, ongeacht wie de informatie meedeelt en ongeacht of de informatie niet uitdrukkelijk als vertrouwelijk wordt bestempeld.

Onder Vertrouwelijke Informatie wordt eveneens begrepen de informatie die voor, tijdens of na de Samenwerking werd overgemaakt.

Dit geldt echter niet voor informatie:

  • die op het ogenblik van de mededeling openbaar bekend is, of later openbaar bekend zal worden, zonder dat deze latere bekendheid het gevolg kan zijn van een overtreding van deze vertrouwelijkheidovereenkomst;
  • die reeds in het bezit was van de ontvangende Partij vóór de ondertekening van deze overeenkomst en die als niet vertrouwelijk werd bestempeld;
  • die aan de ontvangende Partij werd meegedeeld door derden aan wie het was toegestaan de informatie publiek bekend te maken en die aan de ontvangende Partij geen verplichting inzake vertrouwelijkheid hebben opgelegd.

In geval van twijfel wordt de informatie steeds als vertrouwelijk beschouwd en behandeld en wordt tussen Partijen steeds overleg gepleegd alvorens er eventueel informatie met derden zou worden uitgewisseld.

ARTIKEL 2. VERPLICHTINGEN

 2.1. Geen van de Partijen zal zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de andere Partij:

  1. overeenkomsten tot vestiging van zakelijke rechten vastleggen (of proberen af te sluiten) met grondeigenaars in projectzones waar de andere Partij dergelijke overeenkomsten al heeft afgesloten (of actief is dergelijke overeenkomsten af te sluiten);
  2. enige Vertrouwelijke Informatie, rechtstreeks of onrechtstreeks, gebruiken voor andere doeleinden dan de Samenwerking;
  3. enige Vertrouwelijke Informatie bekend (laten) maken aan enig persoon die niet betrokken is bij de Samenwerking;
  4. het bestaan van onderhavige overeenkomst noch de bepalingen ervan bekend (laten) maken aan enig persoon die niet betrokken is bij de samenwerking
  5. bekend maken dat zij gesprekken voeren met elkaar met het oog op de Samenwerking.

In het bijzonder wordt met artikel 2.1 bedoeld dat de Partij, de verkregen Vertrouwelijke Informatie slechts mag gebruiken teneinde gezamenlijk een investeringsproject op het grondgebied van Vlaanderen te kunnen realiseren.

2.2. Zonder afbreuk te doen aan wat onder 2.1 is uiteengezet zullen Partijen alle maatregelen nemen die nodig of nuttig zijn om de schending van de onder 2.1 aangehaalde verplichtingen te voorkomen en om ervoor te zorgen dat deze overeenkomst wordt nageleefd.

2.3. Partijen zullen zich bijgevolg onthouden van het kopiëren, vermenigvuldigen of afleveren van deze Vertrouwelijke Informatie tenzij dit strikt noodzakelijk is in het kader van de doelstelling van de Samenwerking, zoals eerder omschreve

2.4. De Vertrouwelijke Informatie die wordt meegedeeld aan een Partij of aan diens Vertegenwoordigers blijft de eigendom van de meedelende Partij.

2.5. De Partijen erkennen dat Vertrouwelijke Informatie meegedeeld wordt “zoals ze is” (“as is”), en geen garanties worden gegeven of aansprakelijkheid op zich wordt genomen met betrekking tot de Vertrouwelijke Informatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, haar accuraatheid, betrouwbaarheid, nieuwheid, volledigheid, correctheid, geschiktheid voor een welbepaald doel of afwezigheid van inbreuk op rechten van derden.

2.6. Indien een Partij Vertrouwelijke Informatie dient bekend te maken op grond van een wetsbepaling, in de meest ruimte zin van het woord, dan wel in het kader van een gerechtelijke of arbitrale procedure, wordt hiervan onverwijld en schriftelijk kennis gegevens aan de andere Partijen tezamen met de nodige toelichting. Hierbij wordt er naar gestreefd om, in de mate van het mogelijke, de Partij aan wie de Vertrouwelijke informatie toebehoort mee te laten beslissen over de omvang en de wijze van bekendmaking om haar schade zoveel mogelijk te beperken. In zulk geval zal in elk geval alleen die Vertrouwelijke Informatie bekendgemaakt worden die strikt genomen moet worden bekend gemaakt en zullen, zo mogelijk, de vereiste stappen ondernomen worden opdat de vrijgegeven Vertrouwelijke Informatie vertrouwelijk wordt behandeld door de ontvangende instantie.

2.7. Geen enkele bepaling van deze overeenkomst kan dusdanig worden uitgelegd dat zij de ene Partij zou verplichten om enige Vertrouwelijke Informatie bekend te maken aan de andere Partij of haar Vertegenwoordigers.

ARTIKEL 3. INTELLECTUELE EIGENDOM

Partijen erkennen dat de Vertrouwelijke Informatie eigendom is en blijft van de bekendmakende Partij en het voorwerp kan zijn van intellectuele eigendomsrechten. Dit betekent dat de Vertrouwelijke Informatie nooit het voorwerp kan zijn van een octrooi of een depot door de ontvangende Partij, in haar eigen naam of in naam van een derde met als bedoeling er een intellectueel eigendomsrecht op te vestigen of te laten erkennen.

ARTIKEL 4. EIGENDOM EN TERUGBEZORGEN VAN HET MATERIAAL

4.1. Partijen verbinden er zich toe om de Vertrouwelijke Informatie op eerste schriftelijk verzoek terug te geven aan de Partij die deze Vertrouwelijke Informatie meedeelde of namens wie deze Vertrouwelijke Informatie werd meegedeeld, tezamen met alle mogelijke kopieën, ongeacht de drager ervan, die van deze Vertrouwelijke Informatie zijn gemaakt.

ARTIKEL 5. DUUR

Deze vertrouwelijkheidovereenkomst en de daarin vervatte verplichtingen en rechten blijven gelden tot zolang de Samenwerking tussen Partijen gehandhaafd blijft en tot een periode van 5 jaar na de stopzetting ervan.

De overeenkomst kan door elk van beide Partijen worden beëindigd middels een schriftelijke kennisgeving en mits opzeggingstermijn van 90 dagen. Echter met dien verstande dat noch een dergelijke beëindiging, noch het verstrijken van de termijn onder lid 1 ertoe dient een van de Partijen vrij te stellen van haar verplichtingen inzake de vertrouwelijkheid en het beperkte gebruik van Vertrouwelijke Informatie bekendgemaakt vóór die tijd, op dewelke de bepalingen van de Overeenkomst onverminderd van toepassing blijven.

Deze overeenkomst is voor alle duidelijkheid ook van toepassing in het geval dat de beoogde samenwerking uitblijft en / of het doel zoals uiteengezet in deze overeenkomst niet kan worden bereikt.

ARTIKEL 6. SANCTIES

Partijen aanvaarden het principe dat een inbreuk op onderhavige overeenkomst voor de andere Partij schade veroorzaakt. Partijen komen overeen dat bij inbreuk op deze geheimhoudingsovereenkomst, er het recht is om vergoeding te vorderen voor de werkelijk geleden schade. Deze schade moet met het nodige materiaal gestaafd worden.

Niets in deze bepaling zal op zodanige wijze worden uitgelegd dat het zou verhinderen om enig beschikbaar rechtsmiddel aan te wenden.

ARTIKEL 7. TOEPASSELIJK RECHT EN BETWISTINGEN

7.1. Deze vertrouwelijkheidovereenkomst wordt beheerst door en zal geïnterpreteerd worden overeenkomstig Belgisch recht.

7.2. Ieder geschil betreffende de geldigheid, nietigheid, interpretatie, uitvoering of ontbinding van deze vertrouwelijkheidovereenkomst behoort tot de bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Klimaan.be email aanvragen

Iedere klimaner kan een @klimaan.be e-mail aanvragen hieronder. Via webmail.klimaan.be kan je dan inloggen op je eigen mail.

Uw Klimaan.be mail laten forwarden naar uw huidige e-mail.

Ik bevestig dat ik al lid ben van klimaan voor ik een klimaan e-mail aavraag.
Ik bevestig Klimaan lidmaatschap