Beste (bijna) Klimaner.

Hier kan je lid worden van Klimaan, een actieve burgerbeweging van mensen die het samen anders willen aanpakken.

 

Als gewoon lid hoef je enkel je naam, adres en e-mail door te geven. Leden steunen onze werking, betalen 0 euro lidgeld en de enige voorwaarde is de bevestiging van onze statuten.

Buitengewone leden zetten zich actief in, worden omarmd in onze werkgroepen en helpen zo samen onze doelen waarmaken. De enige extra voorwaarde is het ondertekenen van een geheimhoudingsclausule. Na een kennismaking in je werkgroep kunnen wij je dan direct toegang geven tot ons intern communicatieplatform.

Bedankt voor je interesse, hopelijk zien we je snel op één van onze initiatieven of overlegmomenten.


Lid worden van klimaan

Vergeet niet onderaan op verzenden te drukken om uw lidmaatschap af te ronden.

Dé enige voorwaarde om lid te worden van Klimaan is dat je je akkoord verklaart met deze statuten en zeker met Artikel 3:

De vereniging heeft tot doel:
Het bevorderen van het bewustzijn en verenigen van burgers, bedrijven, verenigingen en overheden om duurzamer om te gaan met grondstoffen, algemeen goed en energie teneinde onze impact op het klimaat en leefmilieu te minimaliseren.
Het begeleiden, ondersteunen en voeren van activiteiten die streven naar een klimaatneutrale en klimaatrechtvaardige samenleving.

Ik ben akkoord met de statuten van Klimaan VZW.
Onze statuten zijn onderaan deze pagina integraal downloadbaar.

Ik wil mij graag inschrijven op de nieuwsbrief van Klimaan

Dank, Deze informatie volstaat om lid worden van Klimaan. Als u echter actief wil meewerken aan onze organisatie, samen met andere Klimaners, om daadwerkelijk iets te veranderen dan kan u best hieronder "buitengewoon lid" worden. Hierdoor krijgt u toegang op ons interne communicatiekanaal (basecamp) en zal u gecontacteerd worden door andere Klimaners van werkgroepen waarin u interesse heeft. We willen u immers zo snel mogelijk beter leren kennen en met u samenwerken!

Ik wil buitengewoon lid worden

Buitengewoon lid worden van klimaan

Om je goed te kunnen ontvangen bij klimaan hebben we een aantal extra vragen voor jou betreffende je interesses en bij welke werkgroepen je je goed zou voelen. Als laatste stap vragen we je ook om je akkoord voor een (simpele) geheimhoudingsclausule, omdat je als buitengewoon lid ook direct toegang zal krijgen tot onze interne informatie in ons communicatieplatform.

InteressesWerkgroepen

Bij klimaan werken we met werkgroepen. Van welk team of van welke teams zou je graag deel uitmaken? 

Energie
Deze werkgroep werkt rond energieprojecten en is verdeeld in 2 onderdelen. Bij Energie-efficiëntie trachten we het verbruik te verminderen. Bij Hernieuwbare energie willen we zelf duurzame energie opwekken (eerst via zonnepanelen). Waar wil jij je graag voor inzetten?
Energie-EfficiëntieHernieuwbare energie

Grond
Deze werkgroep werkt rond het gebruik van grond en is verdeeld in 3 onderdelen. Bij Natuur denken we aan zoveel mogelijk groen om ons heen, bij Voedsel hoe we lokaal en duurzaam voedsel kunnen telen, en bij Grondstoffen hoe we de milieuimpact van de diverse grondstoffen kunnen aanpassen. Waar wil jij je graag voor inzetten?
NatuurVoedselGrondstoffen

Water
Deze werkgroep werkt rond het gebruik van water en is verdeeld in 2 onderdelen. Bij Waterkracht willen we de kracht van water benutten voor onze energiebehoeften, bij Waterbeheer gaat het om akties die duurzaam watermanagement als doel hebben. Waar wil jij je graag voor inzetten?
WaterkrachtWaterbeheer

Lucht
Deze werkgroep werkt rond het gebruik van lucht en is verdeeld in 2 onderdelen. Bij Duurzame mobiliteit willen we mobiliteit die de luchtkwaliteit hoog houdt. Zuivere lucht gaat de samenwerking aan met meetcampagnes en tracht andere vormen van vervuiling aan te pakken dan mobiliteit. Waar wil jij je graag voor inzetten?
Duurzame mobiliteitZuivere lucht

Ondersteunende werkgroepen

Samenwerking
Deze werkgroep wil samenwerkingsverbanden tussen de verschillende organisaties oprichten, om zo samen sterker te staan. Ben jij een bruggenbouwer, dan is deze werkgroep iets voor jou.
Communicatie
Deze werkgroep helpt de 4 hoofdwerkgroepen bij de communicatie rond projecten, maar werkt ook interne en externe communicatie uit. Ben jij een geboren communicator, dan is deze werkgroep iets voor jou.
Financiën
Deze werkgroep helpt de 4 hoofdwerkgroepen bij de financiële opvolging. Ben jij boekhouder of graag met euro's bezig, dan is deze werkgroep iets voor jou.
IT
Last but not least. Als we efficiënt willen opereren is IT een zeer belangrijk onderdeel. Wil je mee technologische vooruitgang brengen voor onze leden, ongeziene toepassingen implementeren dan is deze werkgroep iets voor jou.


Geheimhoudingsclausule

We vragen U deze (eenvoudige) geheimhoudingsclausule te tekenen via dit inschrijvingsformulier, omdat we U direct na ondertekenen toegang geven op ons interne communicatiesysteem basecamp, omdat we niet graag onze tijd verliezen met het bijhouden van papieren getekende documenten en omdat we graag wensen dat deze informatie intern blijft

Wanneer jij met Klimaan (de partijen) gaat samenwerken dan is er nood aan een overeenkomst.
• Binnen deze samenwerking met jou worden er soms vertrouwelijke gegevens uitgewisseld zoals bvb project informatie, technische gegevens en contracten.
• Klimaan kan dit alleen doen als je akkoord gaat om deze Vertrouwelijke Informatie strikt vertrouwelijk te houden en enkel te gebruiken in het kader van de Samenwerking.
Wat bedoelen we met Vertrouwelijke informatie? (Art 1.)
“Vertrouwelijke informatie” omvat alle mondelinge, schriftelijke en elektronische informatie die ten behoeve van de Samenwerking, wordt meegedeeld.
Wat zijn de verplichtingen? (Art 2.)
Zowel KLIMAAN als jij als lid, zullen Vertrouwelijke Informatie niet gebruiken voor andere doeleinden dan onze Samenwerking of ze bekend maken aan iemand die er niet bij betrokken is.
Wanneer KLIMAAN een investeringsproject op het grondgebied van Vlaanderen realiseert dan moet er omzichtig worden omgesprongen met het kopiëren, vermenigvuldigen of afleveren van deze Vertrouwelijke Informatie tenzij dit strikt noodzakelijk is.
Vertrouwelijke Informatie die wordt meegedeeld aan een Partij of aan diens Vertegenwoordigers blijft de eigendom van de meedelende Partij.
Intellectuele Eigendom (Art 3.)
Beiden erkennen dat de Vertrouwelijke Informatie eigendom is en blijft van de bekendmakende Partij en het voorwerp kan zijn van intellectuele eigendomsrechten. Ze kan bijgevolg dus geen voorwerp zijn van een octrooi of een depot door de ontvangende Partij.
Eigendom en terugbezorgen van het materiaal (Art 4.)
Beiden zullen verbinden op schriftelijke vraag de Vertrouwelijke Informatie teruggeven aan de Partij die deze Vertrouwelijke Informatie meedeelde.
Duur (Art 5.)
Deze vertrouwelijkheidovereenkomst blijft gelden zolang er samenwerking is tussen jij als lid en KLIMAAN + een periode van 5 jaar na de stopzetting. De overeenkomst kan door elk van beiden worden beëindigd door een schriftelijke kennisgeving (opzeggingstermijn van 90 dagen).
Sancties (Art 6. en 7.)
Partijen aanvaarden het principe dat bij een inbreuk op onderhavige overeenkomst er het recht is om vergoeding te vorderen voor de werkelijk geleden schade.
Deze vertrouwelijkheidovereenkomst valt onder Belgisch recht en elk geschil behoort tot de bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement ANTWERPEN.

Ik ben akkoord met deze geheimhoudingsclausule van Klimaan VZW.

Hier kan je onze Statuten downloaden